People

Dr. Chien M. Wai

President

Dr. Horng-Bin Pan

Senior R&D Chemist

Linan Zhu

Materials Scientist

Dr. Kong-Hwa Chiu

Taiwan LCW Manager

Yifeng Zhu

Financial Consultant

Dr. Youn Yuen Shu

Technical Consultant

Vivian Wai

Manager